Adatkezelési tájékoztató

Beautywood Kft., székhely: 2161 Csomád, Napsugár utca 21., adószám: 11721105-2- 13, cégjegyzékszám: 13-09-134227, képviseletre jogosult: Rákosné Rácz Anita Erzsébet, képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (a továbbiakban: Társaság)

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. A jogszabályi kötelezettséget a Társaság jelen tájékoztatóval teljesíti.

A. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
I. Adatkezelő, az adatkezelő képviselője és a személyes adatok címzettjei

(1) Az adatkezelő a Társaság.

(2) A Társaság, mint adatkezelő képviselője és elérhetőségei:
Rákosné Rácz Anita Erzsébet ügyvezető, 2161 Csomád, Napsugár utca 21., telefon: +36 70 618 9423, e-mail: info@beautywood.hu.

(3) A személyes adatok címzettjei

 1. a)  Általános, bármely jogcímen kezelt adat kezelésére kiterjedő jogkörrel rendelkező címzettek:

  • -  adatkezelő képviselője,

  • -  adatkezelési feladatok ellátására kijelölt munkavállalók.

 2. b)  Hozzájáruláson alapuló adatkezelést végző címzettek:

  • -  az (1) bekezdésben felsoroltak;

  • -  ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, - adatfeldolgozók.

 3. c)  Munkaviszonyon alapuló adatkezelést végző címzettek:

- az (1) bekezdésben felsoroltak,

adatfeldolgozók.
d) Szerződéshez kapcsolódó adatkezelést végző címzettek:

kötelezettségen alapuló adatkezelést végző címzettek: az (1) bekezdésben felsoroltak,
adatfeldolgozók.

-
f) Kötelező adatkezelést végző címzettek:

- az (1) bekezdésben felsoroltak.

II. Adatfeldolgozó

(1) Ha az adatkezelést a Társaság nevében más végzi, a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

(2) A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók:
a) könyvelő: Á.B.V. Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Számviteli Kft., 1106 Budapest, Juhász utca 25-27., Turócziné Bálint Gabriella, +36 30 231 2542.
b) informatikus: Zen Cloud Media Kft., Bolgár Tibor, +36 70632 1337, NettesztInformatikai Kft., Varga Zsolt, +36 1445 0999, YSOLUTIONS PRG Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Tóth Gábor +36 70 317 0069.
c) futár: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. telefon: (+36 29) 88 66 70, fax: (+36 29) 88 66 10, e- mail: info@gls-hungary.com.

(3) A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóknak átadott adatok

 1. a)  a munkaviszonnyal összefüggésben kezelt személyes adatok közül (könyvelő):

  • -  név,

  • -  lakcím,

  • -  anyja neve,

  • -  születési hely, idő,

  • -  személyigazolvány szám,

  • -  TAJ szám,

  • -  adóazonosító jel,

  • -  bankszámlaszám,

  • -  béradatok.

 2. b)  hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok közül (informatikus):

  • -  felhasználó teljes neve,

  • -  felhasználó e-mail címe,

  • -  felhasználónév,

  • -  jelszó,

  • -  telefonszám.

 3. c)  a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatok közül (informatikus):

  • -  teljes név,

  • -  lakcím,

  • -  telefonszám,

  • -  e-mail cím,

  • -  online azonosító.

 4. d)  a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatok közül (futár):

  • -  név,

  • -  szállítási cím,

  • -  e-mail cím,

  • -  telefonszám,

  • -  online azonosító.

e) jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatok közül (könyvelő): - név,

- lakcím.

III. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés:

 1. (1)  Azon személyes adatok esetén, amelyek kezelése nem feltétlenül szükséges a szerződés teljesítéséhez, az adatkezeléshez az érintett hozzájárulása szükséges. A Társaság által nyújtott szolgáltatás magasabb színvonalon történő nyújtásához szükség lehet az érintett bizonyos személyes adatainak kezelésére, amely személyes adatok az I. Fejezet II. cikk (3) bekezdése szerinti különleges kategóriába esőnek minősülnek, így az adatkezeléshez az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges.

 2. (2)  A Társaság az érintett hozzájárulását adatai kezeléséhez külön adatkérő lapon kéri. Az adatkérést megelőzően az érintett számára megismerhetővé teszi az általános adatkezelési tájékoztatóját, amelynek megismeréséről érintettet az adatkérő lapon külön nyilatkoztatja.

 3. (3)  A Társaság honlapján az adatkezeléshez való hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, ilyen aktív magatartás lehet

 4. (4)  érintett

 5. (5)  Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e szabályzatot, vagy a vonatkozó jogszabályokat, kötelező erővel nem bír.

 6. (6)  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 7. (7)  A Társaság kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek az adott ügy viteléhez (szerződés teljesítéséhez) szükségesek.

 8. (8)  Amennyiben az érintett hozzájárult a személyes adatainak kezeléséhez, a Társaság a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – törvény eltérő rendelkezésének hiányában –, az adatokat külön erre vonatkozó hozzájárulás nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti.

bármely olyan nyilatkozat

vagy cselekedet, amely az adott ügyben egyértelműen jelzi az érintett kifejezett és

egyértelmű hozzájárulását adatainak kezeléséhez.

Az

hozzájárulása a konkrét üggyel kapcsolatos adatkezelési tevékenységre

terjed ki, ha az adatkezelés több ügyet érint, akkor a Társaság az összes

adatkezelési célra vonatkozóan megkéri a hozzájárulást.

(9) A Társaság az érintett hozzájárulása alapján az (1) bekezdésben foglaltak szerint jelenleg nem kezel személyes adatokat (az internetes megjelenéshez kapcsolódó adatkezelés külön cikkekben találhatóak).

(10) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

(11) Az adatok tárolásának időtartama:

 1. a)  az érintettel kötött szerződés megszűnését követő 5 évig, vagy

 2. b)  a hozzájárulás visszavonásáig,

 3. c)  jelen cikk (7) bekezdésében foglalt adatkezelés esetén a jogi kötelezettségek

  teljesítéséig, vagy a jogos érdekek érvényesítéséig.

(12) A Társaság a szerződésekkel összefüggésben kezeli a vele bármilyen minőségben szerződött egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő, jogi személy képviselőjeként eljáró természetes személy adatait. Az adatkezeléshez az érintett hozzájárulása szükséges, a Társaság az érintett hozzájárulását adatai kezeléséhez külön adatkérő lapon kéri. Az adatkérést megelőzően az érintett számára megismerhetővé teszi az általános adatkezelési tájékoztatóját, amelynek megismeréséről érintettet az adatkérő lapon külön nyilatkoztatja.

(13) A Társaság a szerződésekkel összefüggésben, az érintett hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatokat kezeli:

 1. a)  név,

 2. b)  telefonszám,

 3. c)  e-mail cím.

(14) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
(15)Az adatok tárolásának időtartama a szerződés vagy a képviseleti jog megszűnését

követő 5 év, kivéve, ha jogszabály más időtartamot határoz meg.

IV. Munkaviszonyon alapuló adatkezelés:

(1) A munkavállalótól csak olyan adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

(2) A Társaság köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A Társaság a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.

(3) A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a Társaság a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint - adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.

(4) A Társaság a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló

magánélete nem ellenőrizhető. A Társaság előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.

(5) Felvételre jelentkező munkavállalók esetén a kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, telefonszám, e-mail cím, fénykép, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés. A személyes adatok tárolásának időtartama a ki nem választott, vagy a jelentkezésüket visszavonó jelentkezők esetén: az elbírálást vagy a jelentkezés visszavonását követő 3 napon belül.

A jelentkezés (pályázat) és az ahhoz kapcsolódó adat kizárólag az érintett érdekében, az esetleges jövőbeli alkalmazás céljából, az érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával őrizhető meg.

(6) A Társaság a munkaviszonnyal összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:

 1. a)  név,

 2. b)  lakcím,

 3. c)  anyja neve,

 4. d)  születési hely, idő,

 5. e)  személyigazolvány szám,

 6. f)  TAJ szám,

 7. g)  adóazonosító jel,

 8. h)  bankszámlaszám,

 9. i)  egészségügyi alkalmassági adatok,

 10. j)  iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.

(7) Az adatkezelés jogalapja:

 1. a)  az adatkezelés a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából szükséges (szerződés teljesítése);

 2. b)  az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (statisztikai, adózási és számviteli kötelezettségek);

 3. c)  az adatkezelés a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (alkalmassági vizsgálat, beléptetőrendszer, munkahelyi kamera rendszer használata)

 4. d)  kivételesen, alapvetően az érintett érdekében az érintett hozzájárulásával (felvételi eljárás, szociális-jóléti juttatások biztosításához szükséges adatok).

(8) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.

V. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelés:

(1) A Társaság a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezeli a vele bármilyen minőségben szerződött természetes személy adatait. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

(2) A Társaság a szerződésekkel összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából az alábbi személyes adatokat kezeli (a webáruházra vonatkozó rendelkezések külön cikkben találhatóak):

a) név,
b) lakcím.

(3) Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.
(4) Az adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve, ha

jogszabály más időtartamot határoz meg.

VI. A Társaság honlapjának használatához kapcsolódó adatkezelés (cookie-k)

(1) A kisméretű adatfájlok, melyeket a böngészés a webhely az oldalaira látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén helyez

el. nem tartalmaz személyes információkat, és

A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó egyes műveleteit és beállításait, ezzel megkönnyíti a honlap használatát és statisztikai jellegű információkat gyűjt a látogatóinkról.

a honlap

bezárása után megszűnik,

nélkülözhetetlenek a honlap használatához, míg vannak olyan típusú cookie-k, amelyek a felhasználói élmény

javítását szolgálják.

(2) A honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát, ezek hiányában számos funkció nem elérhető.

(3) A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k célja alapvetően a

hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével

(4) A Társaság a cookie-k használatával összefüggésben kizárólag a felhasználó egyes műveleteire és beállításaira vonatkozó adatokat kezel, nem kezeli a felhasználók személyes adatait. A felhasználó

(5) A Társaság honlapja a használat során az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: a) felhasználó által használt IP cím,

cookie-k – magyar nevükön sütik –

során

A cookie

önmagában nem képes a

felhasználó azonosítására, kizárólag a böngészésre használt eszköz felismerésére

alkalmas.

irányelvei alapján, amennyiben azok az adott szolgáltatás használatához nem

Az Európai Bizottság

elengedhetetlenül szükségesek, cookie-kat csak a felhasználó kifejezett

engedélyével lehet elhelyezni. A honlap használ ideiglenes cookie-t, amely

illetve állandó cookie-t, amely a felhasználó általi törlésig

a számítógépen marad. Bizonyos cookie-k

Ezen cookie-k esetében az adatkezelés kizárólag a böngészés ideje alatt

történik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k törlődnek. Az ilyen típusú cookie-k használata nem igényli a felhasználó

hozzájárulását, arról a honlapon történő első látogatás alkalmával kell tájékoztatást

adni akként, hogy a honlapon a tájékoztatás lényegének összefoglalása

megtalálható, emellett egy linken keresztül érhető el a teljes tájékoztató.

hatékonyságának növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, emellett a teljesítmény javítására szolgálnak. Az ilyen típusú cookie-k használatához

szükséges az adatkezelést megelőzően a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a

szolgáltatás

. A hozzájárulással együtt az ilyen típusú cookie-k használatáról is

tájékoztatást kell adni akként, hogy a honlapon a tájékoztatás lényegének

összefoglalása megtalálható, emellett egy linken keresztül érhető el a teljes

tájékoztató.

a honlap használata során ezen adatkezelést

bármikor megtilthatja. A kezelt adatokat a Társaság nem kapcsolja össze a felhasználó egyéb adataival, és a felhasználó hozzájárulása nélkül nem adja át

harmadik személynek.

b)
c)
d)
e) a honlapon végzett tevékenység.

(6) A Társaság a honlapjain az alábbi cookie-kat alkalmazza:

böngésző típusa,

operációs rendszer jellemzői,

böngészés időpontja,

a)

b)

yana.hu:

imageskincare.hu:

- PHPSESSID - code
- _ga
- _gid

- _gat
- woocommerce_recently_viewed - woocommerce_items_in_cart
- woocommerce_cart_hash
- wp_woocommerce_session_

- PHPSESSID - code
- _utma
- _utmb

- _utmz
- _utmc
- _shopify_y
- _shopify_s
- _shopyfi_visit - _shopify_uniq - _cb_enabled

(7)

honlap használatához elengedhetetlenül szükséges

c)

tokeletesbor.hu:

- PHPSESSID - code

Az adatkezelés jogalapja a

cookie-k esetében

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény

felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k esetében a felhasználó hozzájárulása.

(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, míg a

(8) Az adatok tárolásának időtartama:

 1. a)  honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k: a munkamenet végéig, illetve a böngésző bezárásáig,

 2. b)  felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:
  a felhasználó böngésző eszközén a felhasználó által a böngészési előzmények törléséig.

VII. A Társaság hírlevél szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelés

(1) A honlapon a felhasználóknak lehetősége van feliratkozni a Társaság hírlevelére. A hírlevél szolgáltatásra való feliratkozáshoz szükséges a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, a hírlevél küldéséhez szükséges adatok megadásával, és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásra vonatkozó négyzet felhasználó általi bejelölésével.

(2) A felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, írásban vagy a Társaság e- mail címére megküldött nyilatkozattal, ilyen esetben a felhasználó adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

(3) A Társaság által a hírlevél szolgáltatással kapcsolatosan kezelt adatok:

 1. a)  felhasználó teljes neve,

 2. b)  felhasználó e-mail címe.

(4) A hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés célja a felhasználó tájékoztatása a Társaság programjairól, akcióiról, termékeiről és szolgáltatásairól.

(5) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. (6) Az adatok tárolásának időtartama:

 1. a)  a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig, vagy

 2. b)  a hozzájárulás visszavonásáig.

VIII. A Társaság Facebook oldalához kapcsolódó adatkezelés

(1) A Társaság a programjainak és szolgáltatásainak ismertetésére Facebook oldalt tart fenn. A Társaság Facebook oldalán található posztokhoz történő hozzászólás nem minősül a Társaság felé formális megkeresésnek.

(2) A Társaság a Facebook oldalán, illetve ahhoz kapcsolódóan nem kezel személyes adatot, így a felhasználó által közzétett személyes adatot sem, a felhasználókra a Facebook adatkezelési szabályzata az irányadó (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

(3) A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Facebook használati feltételeit (https://www.facebook.com/policies?ref=pf) sértő, vagy egyébként jogellenes, illetve a Társaság filozófiájával és üzletpolitikájával össze nem egyeztethető hozzászólás vagy ilyen tartalom közzététele esetén további értesítés nélkül letiltsa az érintettet és/vagy törölje a hozzászólást. A Társaság semmiféle felelősséget nem vállal az ilyen hozzászólásért vagy tartalomért.

(4)A Társaság Facebook oldalán történő hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésre a jelen Fejezet VI. cikkében foglaltak megfelelően alkalmazandók.

(5) A Társaság Facebook oldalán történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelésre a jelen Fejezet VIII. cikkében foglaltak megfelelően alkalmazandók.

IX. A Társaság honlapján történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

(1) A honlapon a felhasználóknak lehetősége van regisztrációra, amihez szükséges a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, a regisztrációhoz szükséges adatok megadásával, és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásra vonatkozó négyzet felhasználó általi bejelölésével.

(2) A felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, írásban vagy a Társaság e- mail címére megküldött nyilatkozattal, ilyen esetben a felhasználó adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

(3) A Társaság által a regisztráció szolgáltatással kapcsolatosan kezelt adatok: a) felhasználó e-mail címe,

b) jelszó.
(4) A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:

a felhasználó tájékoztatása a Társaság programjairól, akcióiról, termékeiről és szolgáltatásairól.

(5) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. (6) Az adatok tárolásának időtartama:

 1. a)  a regisztráció szolgáltatás megszűnéséig, vagy

 2. b)  a hozzájárulás visszavonásáig.

X. A Társaság webáruházához kapcsolódó adatkezelés

(1) A webáruházban történő vásárlással összefüggésben, a szerződés teljesítése céljából kezeli a vele szerződött természetes személy adatait. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A vásárlás során az Adatkezelési tájékoztatót (1. sz. melléklet) linken keresztül elérhetővé kell tenni.

(2) A webáruházban történő vásárlással összefüggésben történő adatkezelés megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek.

(3) A Társaság a szerződésekkel összefüggésben az alábbi személyes adatokat kezeli:

 1. a)  teljes név,

 2. b)  lakcím,

 3. c)  telefonszám,

 4. d)  e-mail cím,

 5. e)  online azonosító.

(4) Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.
(5) Az adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve, ha

jogszabály más időtartamot határoz meg.

XI. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés:

(1) A Társaság törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

(2) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése céljából az alábbi személyes adatokat kezeli:

a) név,
b) lakcím.

(3) Az adatkezelés jogalapja a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
(4) Az adatok tárolásának időtartama az alapul szolgáló jogviszony megszűnését

követő 8 év.

XII. Kötelező adatkezelés:

(1) Személyes adat akkor is kezelhető, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

(2) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

(3) Jelenleg a Társaság ezen a jogcímen adatot nem kezel. XIII. Adatvédelem

(1) A Társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

(2) A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

(3) A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

(4) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő.

(5)A Társaság a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

(6) A Társaság által adatkezelésre és az adatok nyilvántartására használt számítógép jelszóval és vírusvédelemmel védett.

(7) A Társaság által papíralapon kezelt adatok a Társaság székhelyén, zárható szekrényben kerülnek tárolásra.

B. Az érintett jogai
I. Átláthatóság és intézkedések

(1) A Társaság vállalja, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat az érintett választása szerint írásban vagy elektronikus úton adja meg, de az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

(2) A Társaság elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az 1. Fejezet II/5. b) pontban említett esetekben a Társaság az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(3) A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) A Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) A Társaság az információkat, illetve a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot terheli.

(6) Ha Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

(7)Az érintett részére a következő szakasz alapján nyújtandó információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy a tervezett adatkezelésről az érintett jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában kapjon általános tájékoztatást. Az elektronikusan megjelenített ikonoknak géppel olvashatónak kell lenniük.

II. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

(1) Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, a Társaság a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét, ill. tájékoztatja az alábbiakról:

 1. a)  az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

 2. b)  az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

 3. c)  a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés

  jogalapja;

 4. d)  amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos

  érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos

  érdekei;

 5. e)  adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha

  van ilyen;

 6. f)  a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen

  időtartam meghatározásának szempontjai;

 7. g)  az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz

  való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz;

 8. h)  az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

 9. i)  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

 10. j)  arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen

  lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

Ha a Társaság a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és az 1. bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

A bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal.

(2) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 1. a)  az (1) bekezdés a)-i) és k) pontjaiban felsoroltak;

 2. b)  az érintett személyes adatok kategóriái;

c) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

A Társaság a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

 • -  a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de

  legkésőbb egy hónapon belül;

 • -  ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják,

  legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

 • -  ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes

  adatok első alkalommal való közlésekor.

  Ha a Társaság a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.

  A bekezdés nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben

 • -  az érintett már rendelkezik az információkkal;

 • -  a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul,

  vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e bekezdésben említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;

 • -  az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

 • -  a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

  III. Az érintett hozzáférési joga

  (1) Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a)  az adatkezelés céljai;

 2. b)  az érintett személyes adatok kategóriái;

 3. c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a

  személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a

  harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 4. d)  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez

  nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 5. e)  az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 6. f)  a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 7. g)  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden

  elérhető információ.

(2) A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapu